Department Of Marathi
तौलनिक साहित्याभ्यास
Vidyagauri Tilak

तौलनिक साहित्याभ्यास

तौलनिक साहित्याभ्यास

   अभ्यासक्रम घटक 

१. तौलनिक साहित्याभ्यासाचे स्वरूप व विकास 

२. तौलनिक साहित्याभ्यास पद्धती, विविध ज्ञानशाखांशी असलेला संबंध 

३. तौलनिक साहित्याभ्यासातील महत्त्वाच्या संकल्पना  (साधर्म्य, प्रभव, प्रभाव, वस्तुबीजे, स्वागत/स्वीकार, आदानप्रदान, पुनरुज्जीवन, आशयसूत्र सिद्धांत (thematics ), वाङ्मयप्रकार सिद्धांत, वाङ्मयीन चळवळी, संप्रदाय व कालखंड, अनुवादमीमांसा 

४. विश्वसाहित्य व राष्ट्रीय साहित्य 

५. भाषांतराभ्यास 

संदर्भ - 

 

१. तौलनिक साहित्याभ्यास: मूलतत्त्वे आणि दिशा; वसंत बापट, मौज प्रकाशन, 

२. तौलनिक साहित्याभ्यास: तत्त्वे आणि दिशा; संपा. चंद्रशेखर जहागिरदार, सौरभ ( वितरण- कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन ), १९९२. 

३. तौलनिक साहित्याभ्यास: नवे सिद्धांत आणि उपयोजन; आनंद पाटील, साकेत प्रकाशन, १९९८ 

४. Comparative Literature; S.S. Prawer