Department Of Marathi/A.Y. 2020-21
साहित्यविचार
Gajanan ApineNagnath BaltePrabhakar Desai

साहित्यविचार

साहित्याचे स्वरूप समजून घेणे 

प्रमुख साहित्य सिद्धांतांचे ज्ञान करून घेणे 

साहित्याशी सबंधित वाद व संप्रदाय ह्यांचे ज्ञान करून घेणे.